PA 3: Ambienti dhe energjia

Rrjeti Adriatik për Ekosistemin Detar

Objektivi i përgjithshëm i ADRINET është përmirësimi i sistemit të përbashkët të menaxhimit të bregdetit dhe krijimi i planeve qeverisëse për ruajtjen e biodiversitetit dhe ekosistemeve bregdetare brenda zonës së Programit, territoret e të cilave ndajnë të njëjtat çështje sa i përket ndotjes, tejshfrytëzimit të rezervave të peshkut, peshkimit të paligjshëm, sofistikimit dhe 'peshkimit fantazmë'.

Projekti përfshin investime në teknologji, hartimin e intineratit të peshkimit dhe monitorimin e ndotjes së detit, dhe siguron shërbime, mbështetje shkencore dhe aftësi për profesionistët e peshkimit dhe konsumatorët, me qëllim që konsumi i peshkut të jetë më i sigurt dhe në përputhje me rregullat dhe udhëzimet e BE-së.

Partnerët e projektit

Njihuni me Udhëheqësit e Ndryshimit

Grupet e synuara

Jemi krenarë të
ndajmë vizionin tonë.

Objektivat e mbuluara nga ADRINET janë të shumta dhe të ndryshme.

Së pari, peshkatarë profesionistë, të jenë të angazhuar si shtylla themelore në çdo politikë realiste të mbrojtjes së detit. Projekti gjithashtu i drejtohet komunitetit të shkencëtarëve dhe studiuesve, të cilët mund të përfitojnë nga mbledhja e të dhënave dhe studimet e thella të kryera nga projekti. Më pas, u drejtohet komuniteteve: familjeve, studentëve, turistëve që janë të lidhur direkt me çështjen  si konsumatorë të peshkut. Në fund, janë qeveritë dhe vendimmarrësit të cilët mund ta përsërisin modelin brenda Zonës së Programit.

This website has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Municipality of Herceg Novi and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities